image banner
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên

  Họ tên: Lê Văn Vui

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Thành viên Hội đồng thành viên - Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành Công ty

  Họ tên: Nguyễn Hữu Tú

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Thành viên Hội đồng thành viên - Chủ tịch Công đoàn Công ty

  Họ tên: Lê Văn Thủy

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Thành viên Hội đồng Thành viên - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư

  Họ tên: Trịnh Xuân Tiến

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Kiểm soát viên phụ trách chung

  Họ tên: Phan Huy Thành

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Kiểm soát viên

  Họ tên: Đỗ Chí Hiếu

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Kiểm soát viên

  Họ tên: Lê Anh Tuấn

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Thành viên Hội đồng Thành viên - Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty

  Họ tên: Nguyễn Hữu Tú

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Công ty

  Họ tên: Phạm Ánh

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó Tổng Giám đốc Công ty

  Họ tên: Bùi Đình Bảy

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • 1. Thường trực Đảng ủy
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Đảng ủy - Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc

   Họ tên: Lê Văn Vui

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Thành viên Hội đồng thành viên - Chủ tịch Công đoàn Công ty

   Họ tên: Lê Văn Thủy

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 2. Công đoàn
  • anh-dai-dien

   1. Thành viên Hội đồng thành viên - Chủ tịch Công đoàn Công ty

   Họ tên: Lê Văn Thủy

   Ngày, tháng, năm sinh: 1969

   Điện thoại: 0979610333

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó chủ tịch Công đoàn Công ty

   Họ tên: Nguyễn Thị Phụng

   Ngày, tháng, năm sinh: 1978

   Điện thoại: 0908301373

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty

   Họ tên: Phan Huy Thành

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 3. Hội Cựu chiến binh
  • anh-dai-dien

   1. Chủ tịch Hội CCB Công ty - Phó phòng Tài chính kế toán

   Họ tên: Vũ Tư Bình

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó chủ tịch Hội CCB Công ty - Phó Giám đốc Nông trường Trà Thanh

   Họ tên: Nguyễn Thế Anh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó chủ tịch Hội CCB Công ty - Trợ lý bảo vệ Nông trường Xa Cam

   Họ tên: Vương Công Tiến

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 4. Đoàn thanh niên
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty - Phó Chánh Văn phòng

   Họ tên: Nguyễn Văn Hợp

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1986

   Điện thoại: 0394966546

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Bí thư Thường trực Đoàn thanh niên Công ty

   Họ tên: Nguyễn Xuân Minh

   Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1987

   Điện thoại: 0909901935

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty

   Họ tên: Trần Huỳnh Anh Vũ

   Ngày, tháng, năm sinh: 27/02/1989

   Điện thoại: 0834458544

   >> Xem chi tiết
 • 1. Văn phòng Công ty
  • anh-dai-dien

   1. Chánh Văn phòng Công ty

   Họ tên: Nguyễn Anh Tài

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chánh Văn Phòng

   Họ tên: Nguyễn Thị Lê Ngọc

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1968

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó Chánh Văn Phòng

   Họ tên: Trương Thị Phương Hồng

   Ngày, tháng, năm sinh: 15/9/1973

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Phó Chánh Văn Phòng

   Họ tên: Nguyễn Văn Hợp

   Ngày, tháng, năm sinh: 1986

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 2. Phòng Tổ chức - Nhân sự - Tiền lương
  • anh-dai-dien

   1. Phụ trách phòng Tổ chức - Nhân sự - Tiền lương

   Họ tên: Ngô Văn Hiển

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó phòng Tổ chức - Nhân sự - Tiền lương

   Họ tên: Trương Văn Phúc

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 3. Phòng Kế hoạch - Đầu tư
  • anh-dai-dien

   1. Thành viên Hội đồng Thành viên - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư

   Họ tên: Trịnh Xuân Tiến

   Ngày, tháng, năm sinh: 27/12/1975

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó phòng Kế hoạch Đầu tư

   Họ tên: Đỗ Chí Hiếu

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó phòng Kế hoạch Đầu tư

   Họ tên: Nguyễn Sỹ Hùng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 4. Phòng Tài chính - Kế toán
  • anh-dai-dien

   1. Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính Kế toán

   Họ tên: Hoàng Văn Xuyên

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó phòng Tài chính Kế toán

   Họ tên: Đinh Thanh Toàn

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó phòng Tài chính Kế toán

   Họ tên: Vũ Tư Bình

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 5. Phòng Xuất nhập khẩu
  • anh-dai-dien

   1. Trưởng phòng Xuất nhập khẩu

   Họ tên: Trần Bảo Châu

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó phòng Xuất nhập khẩu

   Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 6. Phòng Quản lý Kỹ thuật
  • anh-dai-dien

   1. Phó phòng Phụ trách phòng Quản lý Kỹ thuật

   Họ tên: Nguyễn Đức Trung

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó phòng Quản lý Kỹ thuật

   Họ tên: Nguyễn Thế Dũng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó phòng Quản lý Kỹ thuật

   Họ tên: Phạm Văn Dũng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 7. Phòng Quản lý chất lượng
  • anh-dai-dien

   1. Phụ trách phòng Quản lý chất lượng

   Họ tên: Nguyễn Thị Nhật Lệ

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó phòng Quản lý chất lượng

   Họ tên: Trịnh Đăng Bách

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó phòng Quản lý chất lượng

   Họ tên: Đàm Duy Thạch

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 8. Phòng Tuyên giáo - Thi đua - Văn thể
  • anh-dai-dien

   1. Trưởng phòng Tuyên giáo - Thi đua - Văn thể

   Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó phòng Tuyên giáo - Thi đua - Văn thể

   Họ tên: Nguyễn Hồng Phong

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó phòng Tuyên giáo - Thi đua - Văn thể

   Họ tên: Đỗ Thị Trang

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 9. Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Động viên
  • anh-dai-dien

   1. Trưởng phòng Thanh tra - Bảo vệ - Động viên

   Họ tên: Hoàng Văn Lợi

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó phòng Thanh tra - Bảo vệ - Động viên

   Họ tên: Nguyễn Văn Sáng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó phòng Thanh tra - Bảo vệ - Động viên

   Họ tên: Phạm Đức Phong

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 10. Phòng Công nghiệp
  • anh-dai-dien

   1. Trưởng phòng Công nghiệp

   Họ tên: Nguyễn Công Bình

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó phòng Công nghiệp

   Họ tên: Lê Phước Thục

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó phòng Công nghiệp - Thư Ký ISO

   Họ tên: Bùi Văn Mạnh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 1. Nông trường Trà Thanh
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Nông trường Trà Thanh

   Họ tên: Phan Thanh Hưng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Giám đốc Nông trường Trà Thanh

   Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Nông trường Trà Thanh

   Họ tên: Nguyễn Thế Anh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 2. Nông trường Lợi Hưng
  • anh-dai-dien

   1. Giám đốc Nông trường Lợi Hưng

   Họ tên: Tăng Bửu Thạch

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Nông trường Lợi Hưng

   Họ tên: Phạm Hữu Thế

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Nông trường Lợi Hưng

   Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Em

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 3. Nông trường Quản Lợi
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Nông trường Quản Lợi

   Họ tên: Phạm Quang Trinh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Giám đốc Nông trường Quản Lợi

   Họ tên: Nguyễn Đình Hoạt

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó Giám đốc Nông trường Quản Lợi

   Họ tên: Ngô Thanh Hiền

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Chủ tịch Công đoàn Nông trường

   Họ tên: Nguyễn Ngọc Hùng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 4. Nông trường Xa Cam
  • anh-dai-dien

   1. Giám đốc Nông trường Xa Cam

   Họ tên: Nguyễn Đức Thuận

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Nông trường Xa Cam

   Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Dương

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 5. Nông trường Xa Trạch
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Nông trường Xa Trạch

   Họ tên: Lê Văn Quyền

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Giám đốc Nông trường Xa Trạch

   Họ tên: Lê Anh Đức

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Nông trường Xa Trạch

   Họ tên: Phạm Ngọc Uyển

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 6. Nông trường Bình Minh
  • anh-dai-dien

   1. Giám đốc Nông trường Bình Minh

   Họ tên: Nguyễn Tử Tiến

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Giám đốc Nông trường Bình Minh

   Họ tên: Hoàng Danh Siêu

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó Giám đốc Nông trường Bình Minh

   Họ tên: Nguyễn Hữu Hà

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Chủ tịch Công đoàn Nông trường Bình Minh

   Họ tên: Phan Văn Cảnh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 7. Nông trường Đồng Nơ
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Nông trường Đồng Nơ

   Họ tên: Nguyễn Thành Công

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Giám đốc Nông trường Đồng Nơ

   Họ tên: Lê Văn Cương

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Nông trường Đồng Nơ

   Họ tên: Trần Thị Trọng Hiếu

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 8. Nông trường Minh Hưng
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Nông trường Minh Hưng

   Họ tên: Nguyễn Thanh Minh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Giám đốc Nông trường Minh Hưng

   Họ tên: Ngô Thanh Tùng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Chủ tịch Công đoàn

   Họ tên: Lê Văn Tâm

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 9. Xí nghiệp Cơ khí chế biến Quản Lợi
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Xí nghiệp CKCB Quản Lợi

   Họ tên: Lâm Tuấn Anh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Giám đốc Xí nghiệp CKCB Quản Lợi

   Họ tên: Nguyễn Công Hùng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó Giám đốc Xí nghiệp CKCB Quản Lợi

   Họ tên: Dương Văn Độ

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Chủ tịch Công đoàn nghiệp CKCB Quản Lợi

   Họ tên: Nguyễn Văn Việt

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 10. Xí nghiệp Cơ khí chế biến 30/4
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Xí nghiệp CKCB 30/4

   Họ tên: Đoàn Quang Trọng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Xí nghiệp CKCB 30/4

   Họ tên: Lê Thị Minh Mẫn

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó Giám đốc Xí nghiệp CKCB 30/4

   Họ tên: Lê Văn Thụy

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 11. Bệnh viện Đa khoa Cao su Bình Long
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Bệnh viện Công ty

   Họ tên: Đỗ Thị Phương Đông

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Bác sĩ - phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Công ty

   Họ tên: Trần Đình Cảnh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Công ty

   Họ tên: Lê Trường Sơn

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 12. Đội sản xuất cây giống
  • anh-dai-dien

   1. Đội trưởng Đội sản xuất cây giống

   Họ tên: Vũ Công Duy

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Đội phó Đội sản xuất cây giống

   Họ tên: Trần Chiến Công

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  Trang chủ |   Giới thiệu |   Bộ máy tổ chức |  Tin tức - Sự kiện |  Văn bản |  Thông báo công khai |  Sản phẩm  

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU BÌNH LONG

 Địa chỉ: Quốc lộ 13, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

 Điện thoại: 0271.3666.324  Fax: 0271.3666.222

 Email: blrc@binhlongrubber.vn ; imex@binhlongrubber.vn

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị