Đăng nhập
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long là tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp được thành lập năm 1976; với chức năng chính là: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về công Đoàn và phong trào TTN của đơn vị; tập hợp, đoàn kết thanh niên trong tổ chức Đoàn, xây dựng và củng có tổ chức ngày càng vững mạnh toàn diện, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời tạo những sân chơi vui khỏe, bổ ích nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CB.ĐVTN, CNV-LĐ trong Công ty; chăm lo giáo dục thiếu nhi bằng những hoạt động thiết thực tạo sự động viên khích lệ các em trong rèn luyện và học tập, giúp các em phát triển toàn diện về Văn - Thể - Mỹ. 

THÔNG TIN LIÊN LẠC BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

 01

 Phan Huy Thành

 Bí thư Đoàn TN Cty khóa XII

 0909.886.113

 huythanhtckt@gmail.com

 02

 Nguyễn Văn Hợp

 P.Bí thư Đoàn TN Cty khóa XII

 01694.966.546

 nguyenvanhop1986@gmail.com

 03

 Nguyễn Anh Tài

  P.Bí thư Đoàn TN Cty khóa XII

 0919.370.170

 taicvp@gmail.com

 04

 Trần Hữu Thông

UV.BTV Đoàn TN Cty Khóa XII

 

 

 05

 Hà Lê Ngọc An

 UV.BTV Đoàn TN Cty Khóa XII

 0919.370.170

 halengocan@gmail.com

         

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY
Từ khi thành lập đến nay, tổ chức Đoàn thanh niên Cty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đoàn cấp trên; đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đối với Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn Công ty. Đã tạo thế và lực cho các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đóng góp tích cực cho việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Công ty trong những năm qua.


Bên cạnh những thuận lợi cũng có những khó khăn nhất định: thị trường cao su thiên nhiên có nhiều biến động, giá mủ giảm sâu, trên vườn cây dịch bệnh xuất hiện ngày càng nhiều, sự cạnh tranh  lao động của các khu công nghiệp, trình độ của đoàn viên thanh niên không đều, cư trú dàn trải, không tập trung, đội ngũ cán bộ Đoàn đa phần làm công tác kiêm nhiệm, do đó chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức của đoàn viên thanh niên, hiệu quả tổ chức các hoạt động tập trung ở một vài nơi chưa đạt yêu cầu đề ra.

Tuy vậy nhưng với phương châm “công nhân giàu - công ty mạnh” tổ chức Đoàn luôn cùng với chính quyền tham gia quản lý kinh tế,  xã hội, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của đơn vị như: Tăng năng suất sản lượng, tăng năng suất vườn cây, nâng cao chất lượng mủ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm góp phần hạ giá thành sản phẩm. Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, học vấn cho công nhân lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, được duy trì - đẩy mạnh, là món ăn tinh thần cho người lao động, từ đó thúc đẩy và góp phần xây dựng đơn vị ngày càng đi lên.

Với đội ngũ cán bộ luôn kiên định lập trường, tư tưởng vững vàng, tích cực, chủ động trong học tập, nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghiêm chỉnh thực hiện trong đời sống; kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc gây nên những nhận thức sai lệch trong quần chúng nhân dân đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực bảo vệ cương lĩnh của Đảng mọi lúc, mọi nơi. Luôn học hỏi, tìm tòi các thông tin ngôn luận, những kiến thức mới qua báo chí, truyền hình và các đồng nghiệp để nâng cao trình độ lý luận chính trị nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng nhu cầu về lao động trong thời kỳ mới.

Trong công tác, tổ chức Đoàn luôn chú trọng nguyên tắc “ lời nói phải đi đôi với việc làm” đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, kiên quyết chống lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực. Chấp hành nghiêm những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện nghiêm túc tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, duy trì mối liên hệ gắn bó, mật thiết với đồng nghiệp, với công nhân lao động; Đảm bảo tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của đoàn viên đúng lúc, đúng nơi.

Với những nỗ lực phấn đấu, đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ Đoàn, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể, tổ chức Đoàn Thanh niên Công ty đã vinh dự được đón nhận: Huaân chöông Lao ñoäng haïng III, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (Naêm 1997), Huaân chöông lao ñoäng haïng II (năm 1999) nhiều bằng khen, giấy khen của Đoàn cấp trên, chính quyền, đoàn thể các cấp . . . luôn là một trong những lá cờ đầu của Tỉnh đoàn và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Hiện tại, toàn Đoàn hiện có 1.718 ĐVTN trong đó đoàn viên là 1.654, thuộc 11 Đoàn cơ sở, 01 chi đoàn cơ sở và 01 chi đoàn trực thuộc; bộ máy Ban chấp hành nhiệm kỳ gồm 17 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí trong đó gồm 01 bí thư, 01 phó bí thư chuyên trách và 01 bí thư kiêm nhiệm; cán bộ chuyên trách văn phòng Đoàn thanh niên công ty có 04 đồng chí (01 phó bí thư thường trực và 03 nhân viên chuyên trách).

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, Tổ chức Đoàn cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động Công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc sắc nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao.

 TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU: “CÔNG NHÂN GIÀU, CÔNG TY MẠNH”

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY

A. Vị trí – chức năng:

- Ðoàn Thanh niên Công ty là tổ chức Ðoàn thể trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long dưới sự lãnh đạo cảu Đảng ủy Công ty.

- Có chức năng là Đầu mối thường trực tham mưu, giúp việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, phó bí thư Đoàn TN Công ty trong công tác Đoàn vụ theo quy định của điều lệ Đoàn.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu giúp việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Đoàn TN Công ty trong công tác Đoàn, giữ mối liên hệ với Đoàn TN cấp trên để tham mưu cho Ban thường vụ Đoàn TN Công ty thực hiện công tác báo cáo định kỳ về hoạt động phong trào Đoàn theo quy đinh.

- Tham mưu trong việc quy hoạch cán bộ nhân sự trong Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó bí thư Đoàn TN Công ty theo từng nhiệm kỳ đại hội.

- Tham mưu cho Ban thường vụ Đoàn TN Công ty trong việc tổ chức các hoạt động Đoàn cấp Công ty và cấp sơ sở.

- Thực hiện nhiệm vụ hoạt động cảu Ủy ban kiểm tra Đoàn Công ty theo quy định của điều lệ Đoàn.

- Phối hợp với Công đoàn, các phòng chuyên môn của Công ty về thực hiện các công việc các hoạt động phong trào thi đua lao động sản xuất, hoạt động văn nghệ, thể thao trong Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước BCH Đoàn TN quản ly hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ Đoàn viên, máy móc thiêt bi, tài sån công; thực hiện việc tổng hợp, tạm ứng và quyết toán kinh phí các hình thức khen thưởng theo các phong trào do Đoàn phụ trách.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo hoạt động công tác đoàn định kỳ, hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất cho cấp ủy và Đoàn cấp trên theo quy định hoặc theo yêu cầu.

- Thực hiện công tác báo cáo, thông tin hoạt động của Đoàn thanh niên cơ sở để Ban chấp hành nắm bắt kịp thời.

- Cùng với các bộ phận có liên quan phối hợp tổ chức, chuẩn bị các công việc có liên quan đến các sự kiện, hội nghị, hội thảo của Công ty.

- Thực hiện tổ chức các mô hình thanh niên trong lao động sản xuất bao gồm: Hoạt động thanh niên xung kích, mô hình vườn cây thanh niên, các công trình thanh niên tại các đơn vị cơ sở…vv…

- Tiếp nhận phản ảnh của Đoàn thanh niên cơ sở, của Đoàn viên về những việc liên quan đến tổ chức Đoàn thanh niên; bào cáo, đề xuất, giải pháp xử lý với thường trực Đoàn thanh niên Công ty.
Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra