Đăng nhập
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG

 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG Đ/c Lê Văn Thủy . Năm SInh: 1969
Chức Vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.
Lý luận chính trị: Cao Cấp 
email: 
vanthuy@binhlongrubber.vn
điện thoại: 0979610333


Đ/c: Nguyễn Thị Nhàn. Năm sinh: 1966
Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn Công ty
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử Nhân Kinh tế
Lý luận chính trị: Trung cấp
email: nhannguyen250866@gmail.com
điện thoại: 0916861636

Đ/c: Nguyễn Đức Tiến. Năm sinh: 1964
Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn Công ty
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử Nhân Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
email: đang cập nhật
điện thoại: 0919197554

Đ/c: Nguyễn Thị Phụng. Năm sinh: 1978
Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn Công ty
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 
Lý luận chính trị: Cao cấp
email: phungdtn@binhlongrubber.vn
điện thoại: 0908301373

Đ/c: Trần Thị Kim Thanh. Năm sinh: 1966
Chức vụ: UV.BTV Công đoàn Công ty
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc Sỹ Kinh Tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
email:Đang cập nhật
điện thoại: Đang cập nhật

Đ/c: Trần Hoàng Long. Năm sinh: 1963
Chức vụ: UV.BTV Công đoàn Công ty
 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân khoa học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh
Lý luận chính trị: Cao cấp
email:hoanglong@binhlongrubber.vn
điện thoại: Đang cập nhật


Đ/c: Mai Sinh Hóa. Năm sinh: 1962
Chức vụ: UV.BTV Công đoàn Công ty
 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
email:đang cập nhật
điện thoại: 0908911909

Vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn

a/ Vị trí – chức năng:

- Văn phòng Công đoàn Công ty là Bộ phận chuyên môn về công tác Công đoàn, trực thuộc Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH- MTC cao su Bình Long.

- Có chức năng là đầu mối tham mưu, giúp việc của Ban chấp hành, ban thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Công ty trong công tác chuyên môn Công đoàn theo quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam.

b/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu và giúp việc của Ban chấp hành, ban thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Công ty trong chuyên môn về công tác Công đoàn.

- Tham mưu trong việc quy hoạch cán bộ nhân sự trong Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty theo từng nhiệm kỳ đại hội.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người lao động trong toàn Công ty thực hiện mục tiêu kế hoạch theo sự chỉ đạo của Thường vụ Công đoàn Công ty.

- Tham mưu cho Ban thường vụ Công đoàn Công ty trong việc chỉ đạo các tổ chức Công đoàn cơ sở trực và thuộc.

- Thực hiện nhiệm vụ hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty theo quy định của Điều lệ Công đoàn.

- Phối hợp, có ý kiến với các phòng chuyên môn của Công ty về thực hiện các công việc: Công tác tiền lương, tiền thưởng, quy chế trả lương, công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tuyển dụng đào tạo, chế độ chính sách, thanh tra pháp chế và các hoạt động phong trào văn thể mỹ trong Công ty.

- Chịu trách nhiệm điều hành, quản lý hoạt động của văn phòng Công đoàn (Quản lý tài chính, công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ, máy móc thiết bị, tài sản công, điều phối công việc văn phòng).

- Phối hợp với các phòng, ban liên quan trong công tác chuẩn bị đảm bảo các điều kiện (Về nội dung, công tác tổ chức…) phục vụ các hoạt động, sự kiện của Công đoàn Công ty (Đại hội, hội nghị, các buổi lễ, các cuộc họp…).

- Thực hiện công tác báo cáo, thông tin phục vụ cho Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ban thường vụ và Ban chấp hành Công đoàn Công ty đến Công đoàn cơ sở và các tổ chức liên quan.

- Tiếp nhận phản ánh, đơn thư kiếu nại của người lao động để tham mưu CH công đoàn kết hợp các phòng nghiệp vụ của Công ty trả lời kiến nghị.

- Tham mưu Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, trong công tác Đối thoại lao động định kỳ theo quy định.

- Là thư ký các cuộc họp của Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn Công ty.

- Tham mưu cho ban chấp hành Công đoàn Công ty hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn theo Điều lệ Công đoàn quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Công đoàn phân công.Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra