Đăng nhập
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

DANH SÁCH

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG


Ông Lê Văn Vui – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức,

 Tổng giám đốc Công ty

Sinh ngày 30 tháng 3 năm 1967

Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư nông nghiệp;     Lý luận chính trị: Cao cấp

Ông Trần Hoàng Long – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Công ty, Kiểm soát viên phụ trách chung

Sinh ngày 25 tháng 01 năm 1962

Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh

 Lý luận chính trị: cao cấpÔng Hà Trọng Bình – Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám Công ty

Sinh ngày 20 tháng 08 năm 1963

Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư điện

Lý luận chính trị: Cao cấpÔng Trương Ngọc Luân – UVBTV Đảng ủy, Phó tổng giám Công ty

Sinh ngày 31 tháng 10 năm 1959

Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư nông nghiệp

Lý luận chính trị: Cao cấpÔng Nguyễn Đức Tiến – UVBTV, TB.  Dân vận Đảng ủy, PCT. Công đoàn Công ty

Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1964

Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấpBà Trần Thị Kim Thanh – UVBTV, TB. Tuyên giáo Đảng ủy,TV. Hội đồng thành viên, TP.  Xuất nhập khẩu

Sinh ngày 26 tháng 05 năm 1966

Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ông Phan Văn Thưởng – UVBTV Đảng ủy Công ty, Bí thư - Giám đốc Nông trường cao su Xa Trạch

Sinh ngày 26 tháng 06 năm 1958

Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Văn phòng Đảng ủy Công ty:

a/ Vị trí – Chức Năng:

- Văn phòng Đảng ủy Công ty là phòng chuyên môn về công tác Đảng vụ trực thuộc Đảng ủy Công ty TNHH – MTV cao su Bình Long.

- Có chức năng là đầu mối tham mưu, giúp việc cảu Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy Công ty trong công tác chuyên môn Đảng vụ theo quy định.

b/. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu, giúp việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy Công ty trong chuyên môn về công tác Đảng vụ.

- Tham mưu trong việc quy hoạch cán bộ nhân sự trong Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty theo từng nhiệm kỳ Đại hội.

- Thực hiện công tác tuyên giáo, truyền đạt các nội dung Nghị quyết Đảng bộ các cấp theo sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Công ty.

- Tham mưu cho Ban thường vụ Đảng ủy Công ty trong việc chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể trong Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ hoạt động cảu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công y theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Công ty về thực hiện các công việc: Quy chế quản lý điều hành, công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, chế độ chính sách, thanh tra pháp chế và các hoạt động phong trào văn thể mỹ trong Công ty.

- Chịu trach nhiệm điều hành, quản lý hoạt động của Văn phòng Đảng ủy (Quản lý tài chính Đảng, công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ Đảng viên, máy móc thiết bị, tài sản Công; điều phối công việc văn phòng).

- Chủ trì Công tác phòng chống tham nhũng; phối hợp với các phòng ban liên quan trong công tác chuẩn bị đảm bảo các điều kiện (về nội dung, công tác tổ chức…) phục vụ các hoạt động, sự kiện của Đảng bộ Công ty (Đại hội, hội nghị, các buổi lễ, các cuộc họp…)

- Thực hiện công tác báo cáo, thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực, Ban thường vụ và Ban chấp hành Đảng ủy Công ty đến các cấp ủy cơ sở và các tổ chức liên quan.

- Phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu, giúp Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và cảu Đảng ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nội chính của đơn vị.

- Tiếp nhận phản ánh của các cấp ủy cơ sở, của Đảng viên về những việc có liên quan đến tổ chức Đảng, Đảng viên; báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý với thường trực Đảng ủy Công ty.

- Là thư ký các cuộc họp của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Công ty.

- Ký thay thường trực Đảng ủy Công ty vầ các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng theo điều lệ Đảng quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bí thư Đảng ủy-Tổng giám đốc phân công.

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra