Đăng nhập
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


I. Giới thiệu

Tổng số CB CNV: 09 người 
Thành tích thi đua: 
Huân chương Lao động, hạng Ba, năm 2004.

Thông tin lãnh đạo:

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

Minh Quốc sang

12/04/1966

Trưởng phòng

Cử nhân kinh tế

 

quocsang@binhlongrubber.vn

Hồ Văn Toàn

15/07/1959

Phó phòng

Cử nhân TC-KT

 

 

Nguyễn Xuân Vinh

20/11/1958

Phó phòng

Cử nhân kinh tế

 

 

          II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

          a/Vị trí – chức năng

- Phòng Tài chính kế toán là Phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

- Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Công ty quản lý vê công tác Tài chính kê toán, các lĩnh vực hoạt động hoạch toán, kế toán, Sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luât.

b/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về Quản lý tài chính trong Công ty.

- Thực hiện Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán tại Công ty theo chế độ kế toán hiện hành.

- Hướng dẫn về công tác Quản lý tài chính, kê toán Cho tất các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát thực hiện cac quy chế của Nhà nước về việc sử dụng tài sản công.

- Thực hiện lập đầy đủ và gửi đúng hẹn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán của đơn vị theo đúng chế độ quy định. Thường xuyên và định kỳ thực hiện chế độ kiểm tra, kiểm toán nội bộ đối với việc sử dụng các nguồn vốn, kinh phí đã cấp và việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán của đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.

- Tham mưu quản lý các nguồn vốn ngân sách cấp, vốn tự có, quỹ tập trung, vốn và tài sản của Nhà nước giao cho Công ty quản lý, sử dụng đúng theo quy định hiện hành cảu Nhà nước.

- Đảm bảo về tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty và từng đơn vị thành viên trực thuộc.

- Đảm bảo cung cấp tài chính đáp ứng các nguồn lực cần thiết cho hệ thống Quản lý chất lương theo tiêu chuẩn ISO mà lãnh đạo Công ty đã cam kết.

- Tổ chức ghi chép kê toán, tính toán kiểm tra và phân tích các thông tin kinh tế, tài chính, cung cấp đầy đủ các số liệu, tài liêu cho Tổng giám đốc để kịp thời điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Bảo mật các số liệu tài chính của Công ty theo quy định của Nhà nước.

- Các báo cáo kế toán, báo cáo thông kê, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ tín dụng các tài liệu liên quan đến việc thanh toán, trả lương, trả tiền thưởng, thu chi tiền mặt …v.v… đều phải có chữ ký của kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý.

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc sử dụng tiền vốn đúng theo chế độ tài chính do Nhà nước quy định hiện hành.

- Đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo, ghi chép, hoạch toán chứng từ, hồ sơ, sổ sách và thanh quyết toán kịp thời theo quy định của bộ tài chính.

- Tham gia kiểm soát quá trình thực hiện hợp đồng mua bán với khách hàng.

- Đề nghị và lập biên bản các trường hợp vi phạm chế độ tài chánh kế toán, để trình Tổng giám đốc xem xét xử lý.

- Được từ chối không chấp nhận trong trường hợp giám đốc ra lệnh (bằng giấy hay bằng miệng) thực hiện việc bị pháp luật nghiêm cấm (như sữa chữa, giải mạo giấy tờ…v..v…)đồng thời phải báo cáo ngay bằng văn bản cho thủ trưởng, kế toán trưởng cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp. Kế toán trưởng không thực hiện đúng những quy định trên thì phải Chịu trách nhiệm như người thủ trưởng đã ra lệnh.

- Là thành viên hội đồng giá, Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư, hội đồng chuyển nhượng thanh lý tài sản, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công.
Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra