Đăng nhập
PHÒNG THANH TRA BẢO VỆ ĐỘNG VIÊN


I. Giới thiệu:

Tổng số CB CNV: 24 người

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

 01

Ông Lê Văn Hiền

 Trưởng phòng

 0913639979

 levanhien@binhlongrubber.vn

 02

Ông Nguyễn Văn   Đông 

 Phó phòng

 0988935597

  Đang cập nhật

 03  Ông Hoàng Văn Lợi   Phó phòng  0945196368

 hvloi1964@gmail.com

Thành tích thi đua:

Nhiều Bằng khen và cờ thi đua của Bộ, Tập đoàn, tỉnh Bình Phước

II. Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn

1/ Vị trí và chức năng:

Phòng Thanh Tra Bảo Vệ Động Viên là Phòng trực thuộc Công ty TNHH MTV cao su Bình Long

Chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Công ty quản lý về công tác pháp lý, công tác an ninh, quốc phòng, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc trách nhiệm của Công ty.

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định liên quan đến công tác thanh tra, pháp lý mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Phòng chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Xây dựng chương trình công tác thanh tra, bảo vệ, động viên quân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân theo thẩm quyền của Công ty, Tổ chức hướng dẫn và giám sát thực hiện kế hoạch thanh tra bảo vệ động viên của Công ty đối với các đơn vị cơ sở trực thuộc

Thanh kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng được Lãnh đạo Công ty phê duyệt và công tác quản lý sản xuất kinh doanh, việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Công ty đối với các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công ty giao.

Xây dựng các hướng dẫn trong phạm vi của công ty thực hiện các quy định của Nhà nước về thanh tra, khiếu nại tố cáo, an ninh quốc phòng,

Hướng dẫn và giám sát các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ tài sản, đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn trú đóng. Phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giải quyết vụ việc có liên quan đến vấn đề trên,

Nghiên cứu, giải quyết và phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giải quyết các vấn đề pháp lý của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Theo dõi, đôn đốc, tham mưu Ban lãnh đạo Công ty giải quyết, chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thành viên giải quyết khiếu nại, tố cáo theo pháp luật quy định.

Là đầu mối thường trực triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng với các cơ quan hữu quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.

     


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG THANH TRA- BẢO VỆ -ĐỘNG VIÊN


Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra