Đăng nhập
PHÒNG THI ĐUA TUYÊN TRUYỀN

I. Giới thiệu:

Tiền thân là: Ban Thi đua - Tuyên truyền - Văn thể.

Tổng số CB CNV: 05 người

Thànhtích thi đua:

Huân chương Lao động, hạng Ba, năm 2005

Thông tin lãnh đạo:

 

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ
Trình độ

Liên hệ

Nguyễn Đức Tiến

10/10/1964

Phụ trách phòng
Cử nhân kinh tế

 

 

II. Vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn:

a/ Vị trí – chức năng

- Phòng Thi Đua- Tuyên Truyền- Văn Thể là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.

- Có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban lãnh đọa Công ty trong việc thực hiện chức năng quản lý, điều hành về công tác thi đua, tuyên truyền, văn thể trong Công ty.

b/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc:

+ Ban hành quy chế về thi đua khen thưởng.

+ Xây dựng kế hoạch, chiến lược, chương trình hành động về công tác tuyên truyền và hoạt động văn thể.

- Tham mưu Tổng giám đốc xem xét quyết định các nội dung cụ thể hóa về chương trình thi đua khen thưởng, tuyên truyền văn thể và hoạt động trung, dài hạn, hàng năm và từng thời kỳ của Công ty và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện asu khi được phê duyệt.

- Phối hợp với các tổ chức Đoàn thể để tổ chức phát động các phong trào thi đua, tổ chức tuyên truyền về hiệu quả thi đua và các chủ trương, định hướng phát triển kinh doanh trong Công ty.

- Phối hợp với các phòng chức năng có liên quan xây dựng phương án thi đua khen thưởng,  phát  động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất: “Thi đua nước rút”, “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Nâng cao chất lượng sản phẩm”.”Chăm sóc và nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý vườn cây”, “Tập thể và cá nhân thi đua về trước kế hoạch”, Tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá xếp loại thi đua tập thể, cá nhân trong đơn vị thông qua các phong trào đã phát động, kịp thời phát hiện, tìm ra những nhân tố mới, điển hình mới nhân rộng trong toàn Công ty để học tập và noi theo.

- Tổ chức tuyên truyền hoạt động văn hóa văn thể chào mừng các ngày lễ lớn trong năm bằng các hình thức thiết thực và hiệu quả.

- Hướng dẫn cho từng đơn vị, cá nhân đăng ký thi đua các cấp về số lượng, chất lượng các chỉ tiêu kế hoạch, các danh hiệu thi đua. Tổ chức hướng dẫn phổ biến cho CBCNVCLĐ từng đơn vị thông suốt các hình thức tiêu chuẩn, đối tượng xếp loại trong quy chế thi đua khen thưởng của đơn vị.

- Là thành viên hội đồng thi đua khen thưởng Công ty.

- Là thành viên hội đồng khoa học công nghệ Công ty.

- Được Tổng giám đốc ủy quyền thừa lệnh ký các văn bản hướng dẫn về công tác nghiệp vụ chuyên môn gửi đến các đơn vị, xác nhận bản thành tích của tập thể và cá nhân trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt khen thưởng.

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng của các đơn vị, xác nhận bản thành tích của tập thể và cá nhân trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt và khen thưởng.

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng của các đơn vị. Trình thường trực hội đồng thi đua khen thưởng quyết định. Thực hiện ủy quyền của Hội đồng thi đua khen trình Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam khen thưởng cấp cao, quản lý, lưu trữ hồ sơ và hiện vật khen thưởng đúng theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công.

 

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra