Đăng nhập
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

 

 CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM VILAS 147

 CHỨNG NHÂN SẢN PHẨM LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN CÔ ĐẶC

 CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM 
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR

I. Giới thiệu chung:

- Tổng số CB CNV: 30 người

Thành tích thi đua:

- Huân Chương Lao động, hạng Ba, năm 2009

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Nhiều Bằng khen và cờ thi đua của Bộ, Tập đoàn, tỉnh Bình Phước


​THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

 01

 Lâm Tuấn Anh

 Trưởng phòng

  0913644041

  lamtuannh@binhlongrubber.vn

 02

 Trịnh Đăng Bách

 Phó phòng

 0988812011

  trinhbachqlcl@binhlongrubber.vn

 03

 Nguyễn Thị Nhật Lệ

 Phó phòng

  0964009787

 nhatleqlcl@binhlongrubber.vn  

 


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


II. Vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn:

a/ Vị trí – Chức năng:         

- Phòng Quản lý chất lượng là Phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Công ty TNHH- MTV  Cao su Bình Long;

- Có chức năng tham mưu cho lãnh Đạo Công ty trong lĩnh vực Quản lý chất lượng sản phẩm và các lĩnh vự liên quan đến kiểm tra, kiểm soát chất lượng mủ cao su thành phẩm trong Công ty.

b/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực Quản lý chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hay đột xuất quy trình thu hoạch, bảo quản nguyên liệu mủ cao su các loại, đánh giá phân loại chất lượng nguyên liệu mủ của các nông trường.

- Tham mưu xác nhận chất lượng, phân cấp hạng sản phẩm cao su SVR theo TCVN 3769, đánh giá chất lượng cao su ly tâm tho TCVN 6314 và đánh giá chất lượng nước thải mủ cao su theo quy chuẩn  Quốc gia QCVN 01-MT:2015/BTNMT.

- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu bao gồm: mủ nước, mủ phụ, acd, bao PE, thảm….

- Đề xuất liểm tra quy trình khai thác, chế biến khi có sự biến động suy giảm chất lượng sản phẩm.

- Đề xuất việc xử lý sản phẩm không phù hợp trong quá trình lưu kho.

- Đề xuất việc xử lý các hành động khăc phục – phòng ngừa. Tạm ngừng công việc không phù hợp và xử lý.

- Tham mưu đề xuất việc tạm ngừng các lo hàng không đạt chuẩn chất lượng để chờ xử lý.

- Kiểm tra và báo cáo hoạt động kỷ thuật của phòng, nhằm đảm bảo mọi công việc luôn được tuân thủ theo các yêu cầu quy định. Ký duyệt các kết quả thủ nghiệm và báo cáo chất lượng theo phân công củ Tổng giám đốc.

- Tạm ngừng sử dụng các thiết bị cho những kết quả nghi ngờ hoặc đã cho thấy có khuyết tật. hoặc két quả hiệu chuẩn nằm ngoài giới hạn quy định cho phép để xử lý.

- Cấp chứng chỉ kiểm phẩm cho khách hàng cho sản phẩm cao su và kết quả kiểm nghiệm nước thải cao su.

- Duy trì năng lực phòng thủ nghiệm theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005.

- Phối hợp với các đơn vị trong Công ty tham mưu quản lý chất lượng sản phẩm đạt theo mục tiêu Công ty đề ra.

- Tham gia với phòng Công nghiệp trong việc quản lý chế biến, xử lý chất thải và chất lượng sản phẩm sơ chế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.
III. Hình ảnh hoạt động của phòng:

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra