Đăng nhập
PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG


I. Giới thiệu:

Tổng số CB CNV: 11 người

Thành tích thi đua:

Huân chương Lao động, hạng Ba, năm 2005.

Bằng khen của: Tập đoàn CNCS VN; UBND tỉnh Bình Phước; Bộ NN và PTNT

Thông tin lãnh đạo:

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Liên hệ

Nguyễn Bà Vương

07/02/1963

Trưởng phòng

Cử nhân kinh tế

bavuong@binhlongrubber.vn

 

Phạm Thị Hường

20/10/1966

Phó phòng

Cử nhân kinh tế

 

Phạm Quang Trinh

01/10/1964

Phó phòng

Cử nhân kinh tế

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

II. Vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn:

a/ Vị trí – Chức năng.

- Phòng Tổ chức – Lao động – Tiền lương là Phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

- Có Chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Công ty quản lý về công tác Tổ chức cán bộ, Lao động, Tiền lương; giải quyết các chế độ chính sách về việc làm, dạy nghề, bảo hiểm xã hội; an toàn xã hội; an toàn vệ sinh lao động của Công ty theo quy định của Pháp luật.

b/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn liên quan đến Tổ chức cán bộ, nguồn nhân lực, tiền lương, tiền thưởng, chính sách chế độ và bộ máy quản lý, điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty

- Xây dựng các quy chế về lĩnh vực Tổ chức, đào tạo cán bộ, lao động, tiền lương, tiền công, an toàn vệ sinh lao động. Tham mưu việc tổ chức thực hiện các lĩnh vực nêu trên trong toàn Công ty.

- Tham mưu xây dựng quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty bao gồm: TV. HĐTV, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên. Xây dựng quy chế trả lương, trình HĐTV Công ty và Tập đoàn phê duyệt đúng quy định. Tham mưu trong việc chi trả tiền lương, quyết toán tiền lương cho người quản lý Công ty.

- Tham mưu xây dựng quy chế trả lương, quỹ tiền lương của người lao động trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tập đoàn. Tham mưu việc trả lương, tổng hợp tiền lương, phân bổ và quyết toán tiền lương thực hiện cho các đơn vị cơ sở trong toàn Công ty.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch sử dụng hàng năm trình HĐTV Công ty và Tập đoàn phê duyệt; cân đối sắp xếp lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giải quyết chính sách BHXH cho người lao động; giải quyết chính sách lao động dôi dư do sắp xếp lại lao động theo quy định.

- Là thường trực hội đồng Bảo Hộ Lao Động của Công ty; tham mưu xây dựng Nội quy lao động, kế hoạch Bảo Hộ Lao Động; thường xuyên kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ công tác An Toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty.

- Hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản Luật Lao Động. Luật BHXH, các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ lao động- Thương binh và Xã hội, các văn bản của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các cấp có liên quan đến lĩnh vực Tổ chức cán bộ, Lao động, tiền lương và chế độ chính sách của người lao động.

- Soạn thảo, thực hiện ký kết hợp đồng lao động, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể; quy trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và đăng ký Thỏa ước lao động tập thể với cơ quan địa phương theo quy định;

- Tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty soạn thảo và ban hành về quy trình Xử lý kỷ luật lao động theo pháp luật quy định.

- Quy định nguyên tắc, phương pháp xây dựng định mức lao động, tiêu chuẩn, cấp bậc, kỹ thuật công nhân trong Công ty.

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định của Nhà nước về lao động, tiền lương trong Công ty đối với các đơn vị cơ sở.

- Là thường trực Hội đồng nâng bậc lương của Công ty.

- Phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu xây dựng kế hoạch giá thành sản phẩm thuộc các lĩnh vực liên quan đến công việc được Tổng giám đốc Công ty phân công.

- Hướng dẫn tư vấn các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động tiền lương, chính sách chế độ cho người lao động.

- Thừa lệnh Tổng giám đốc ký các xác nhận thời gian công tác, xác nhận lý lịch, nhận xét thời gian thực tập, hướng dẫn nghiệp vụ lao động tiền lương, ký giấy nghỉ phép của người lao động.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công

 

 


Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra