Đăng nhập
PHÒNG CÔNG NGHIỆP


I. GIỚI THIỆU:
Thành lập ; Tháng 7 năm 2014 
Tổng số CB CNV: 08 người

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO:

 

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

Nguyễn Công Bình

18/07/1968

Trưởng phòng

Kỹ sư Cơ khí

Cử nhân kinh tế

0919352883

congbinhanh@binhlongrubber.vn

Lê Phước Thục

01/12/1965

Phó phòng

Kỹ sư Cơ khí

0919438677

phuocthuc@binhlongrubber.vn

Nguyễn Chủy

15/11/1963

Phó phòng

Cử nhân Hóa

0988958747

nguyenchuy@binhlongrubber.vn

Bùi Văn Mạnh

21/02/1978

Thư Ký ISO

Kỹ sư Hóa

0986543235

buivanmanh@binhlongrubber.vn
III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

a/ Vị trí- chức năng:

 Phòng Công nghiệp trực thuộc  Công ty TNHH -  MTV Cao su Bình Long.

- Có chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty trong lĩnh vực Công nghiệp chế biến cao su, nước phục vụ chế biến, kỹ thuật điện Công nghiệp, máy móc thiết bị, Xe máy, an toàn hóa chất, môi trường và lĩnh vực công nghiệp chế biến gỗ.

b/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thực hiện xây dựng và tổ chức thực hiện mục tiêu chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến cao su, nước phục vụ chế biến, kỹ thuật điện công nghiệp, máy móc thiết bị và môi trường.

- Tham gia xây dựng soát xét, sửa đổi, bổ sung và tổ chức kiểm tra thực hiện quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật chế biến cao su sơ chế.

- Tham mưu việc quản lý công tác kỹ thuật và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đơn vị trong các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, Công  nghiệp chế biến cao su, xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải Công nghiệp, xe máy, thiết bị.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị có thẩm quyền theo dõi việc quản lý, đăng ký, kiểm định và xin cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư theo quy định.

- Lập kế hoạch bảo trì , bảo dưỡng sữa chữa, kiểm tra giám sát công tác sữa chữa các máy móc thiết bị và phương tiện kỹ thuật, xe máy hàng tháng, quý và cả năm.

- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về Quản lý hệ thống Quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2015 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO : 14001

- Thực hiện công tác kiểm định (lần đầu, định kỳ)  xe máy , các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ theo quy định, đo kiểm hệ thống chống xét, hệ thống chống rò rỉ điện và kiểm tra việc bảo quản và sử dụng an toàn hóa chất.

- Tổ chức đăng ký và thực hiện các đề tài dự án khoa học kỹ thuật  công nghiệp cấp Tập đoàn, cá dự án khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Phối hợp với các Ban Tập đoàn, cá phòng Công ty xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất và bảo vệ môi trường .

- Thực hiện tham mưu trong việc chế biến gỗ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giam đốc phân công .

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra