Đăng nhập
PHÒNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT


I. Giới thiệu:
Phòng QLKT gồm 19 CB.CNV
Thông tin lãnh đạo phòng:

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

Tăng Bửu Thạch

02/1/1972

Trưởng   Phòng

Kỹ sư Nông học

090.9885454

tangbuuthach@gmail.com

Nguyễn Tấn Đạt

09/7/1972

Phó phòng

Thạc sỹ Nông nghiệp

01234.156009
datfarmerblrc@binhlongrubber.vn

Nguyễn Đức Thuận
08/08/1975

Phó phòng

Thạc sỹ Nông nghiệp

090.9380009
thuancsbl@gmail.com


                                                SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT


+Thành tích thi đua:

- Huân Chương Lao động, hạng Ba, năm…

- Nhiều Bằng khen và cờ thi đua của Bộ, Tập đoàn, tỉnh Bình Phước. Tập thể Lao động xuất sắc cấp Tỉnh và Tập đoàn

II. Vị trí- Chức năng. Nhiệm vụ - Quyền hạn

a/ Vị trí – Chức năng:

- Phòng Quản Lý Kỹ Thuật là Phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Công ty TNHH MTV cao su Bình Long

- Có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong lĩnh vự kỹ thuật nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành cao su thiên nhiên, là đầu mối tổ chức nghiên cứu tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực trên.

b/ Nhiệm vụ quyền hạn:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Tham gia thẩm định giải pháp kỹ thuật thuộc các dự án nông nghiệp.

- Thực hiện quản lý và theo dõi tình hình sử dụng đất nông nghiệp tại các đơn vị trực thuộc.

- Quản lý công tác kỹ thuật nông nghiệp. quản lý sản xuất cây giống cao su, kiểm tra kỹ thuật vườn cây tổng kết đánh giá và đưa nhanh cơ cấu giống mới vào sản xuất.

- Tham gia với phòng Công nghiệp trong việc quản lý chế biến, xử lý chất thải và chất lượng sản phẩm sơ chế.

- Tham mưu việc xây, sửa đổi, bổ sung và tổ chức kiểm tra thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức kính tế kỹ thuật, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực nông nghiệp.

- Định kỳ kiểm tra kỹ thuật nông nghiệp ở các nông trường, tổng kết thực tiễn sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp.

- Định kỳ kiểm tra kỹ thuật nông nghiệp ở các nông trường, tổng kết thực tiễn sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp, các lĩnh vự khác liên quan đến sản xuất cao su tự nhiên, tổ chức xây dựng các mô hình điểm và triển khai nhân rộng trong sản xuất.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy chế quản lý giống cao su tại các vườn ươn và vườn nhân, định kỷ tổ chức đánh giá, xây dựng cơ cấu bộ giống cao su tiến bộ định kỳ 5 năm và chỉ đạo việc đưa nhanh cơ cấu giống mới có hiệu quả kính tế vào sản xuất.

- Tổ chức công tác kiểm kê cao su hàng năm, phân tích, đành giá các số liệu liên quan để góp phần xây dựng kế hoạch sản lượng hàng năm cảu Công ty.

- Tổ chức đang ký và quản lý việc thực hiện các đề tài khoa học kỳ thuật về lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ môi trường và việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Phối hợp với Ban Quản Lý Kỹ Thuật Tập đoàn, phòng liên quan để tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề, tổ chức các lớp đào tạo ngằn hạn và dài hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn và công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và các ngành nghề có liên quan.

- Phối hợp với phòng Tổ Chức Lao Động trn việc tổ chức thi tay nghề nâng bậc thợ cho công nhân khai thác hàng năm.

- Tổ chức cac lớp tập huấn, hội thi, hội nghị, hội thảo chuyên đề, các đợt tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho cán bộ kỹ thuật, đào tạo tay nghề kỹ thuật trồng chăm sóc và khai thác cao su cho công nhân.

- Theo dõi, quản lý tình hình sử dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Trong trường hợp phát hiện các đơn vị trực thuộc Công ty có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình kỹ thuật, thủ tục về quản lý nông nghiệp và đất đai, phòng chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời báo cáo cho lãnh đạo Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công .

III. Hình ảnh – Hoạt động của phòng

1. Công tác vườn cây giống:

-   Lập kế hoạch sản xuất, cung cấp và sử dụng cây giống cao su theo cơ cấu giống Tập đoàn ban hành.

-   Vườn nhân đưa vào sản xuất hàng năm được Viện NCCS Việt Nam kiểm định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

-   Các giống hiện có:  RRIV106, RRIV107, RRIV 5, RRIV 114, RRIV 124, PB 255, RRIV 209, IRCA 130, RRIV 103, RRIV 1, RRIV 109, RRIC 121, RRIV 115, RRIV 206, RRIV 120.


 2. Công tác tái canh trồng mới và chăm sóc vườn cây KTCB, VC khai thác:

-   Diện tích tái canh hàng năm # 500 ha, đảm bảo thời vụ trồng đúng theo quy định của tập đoàn. Cây giống tự sản xuất đảm bảo số lượng, chất lượng, chủng loại (RRIV 114, RRIV 124, RRIV 209, RRIV 107, RRIV 1, PB 255, RRIV 106, RRIV 103, RRIV 5, IRCA 130)


Hình 2. Công tác tái canh và trồng mới

-   Tổng diện tích chăm sóc cao su KTCB năm 2017 = 3.964,82 ha. Vườn cây được chăm sóc theo QTKT: công tác BVTV, quản lý cỏ dại, bón phân, duy trì thảm phủ họ đậu kết hợp trồng xen cây ngắn ngày được thực hiện ngay từ năm thứ nhất, đảm bảo chất lượng vườn cây đưa vào khai thác đúng thời hạn (6 năm).


-   Diện tích vườn cây khai thác = 9.863,93 ha. Chăm sóc vườn cây đúng QTKT. chuyển đổi chế độ cạo d3 sang d4 nhằm đảm bảo nguồn nhân lực trên vườn cây, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập người công nhân. Công tác BVTV xuyên suốt ngay từ đầu mùa cạo nhằm phát hiện kịp thời, tiết kiệm chi phí, nhân công cho việc phòng trị bệnh. Áp dụng chế độ cạo tận thu trước 3 năm đối với vườn cây già, năng suất thấp. Quản lý việc sử dụng thuốc kích thích mủ đúng nồng độ theo từng đối tượng vườn cây, đảm bảo giữ vững năng lực vườn cây trong suốt chu kỳ khai thác. Công tác kiểm kê, phòng chống cháy được thực hiện cuối năm.


3. Quy trình kỹ thuật khai thác, quản lý nguyên liệu trên vườn cây:

- Kiểm tra quy trình kỹ thuật khai thác mủ định kỳ hàng tháng.

-   Kết hợp Phòng QLCL kiểm tra, giám sát việc thu hoạch, phân loại, bảo quản, vận chuyển mủ nguyên liệu từ vườn cây về nhà máy nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng mủ. Kiểm tra việc sử dụng hóa chất do Công ty cung cấp để bảo quản nguyên liệu mủ nước.

-   Quản lý nguyên liệu được thực hiện theo TCCS của tập đoàn về bảo quản nguyên liệu mủ cao su. 


Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra