Đăng nhập
PHÒNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT
 
I. Giới thiệu:
Phòng QLKT gồm 19 CB.CNV

 
Trưởng Phòng:
Tăng Bửu Thạch:
Sinh Năm: 1972.
SĐT: 090.9885454
Email: tangbuuthach@gmail.com


 

 


Nguyễn
 Tấn Đạt: Phó Phòng
      
Sinh Năm: 1962.
SĐT: 01234.156009


        Nguyễn
 Đức Thuận: Phó Phòng 
Sinh Năm: 1975.
SĐT: 090.9380009

+Thành tích thi đua:

- Huân Chương Lao động, hạng Ba, năm…

- Nhiều Bằng khen và cờ thi đua của Bộ, Tập đoàn, tỉnh Bình Phước. Tập thể Lao động xuất sắc cấp Tỉnh và Tập đoàn
II - Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu Ban lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý kỹ thuật vườn cây, định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng kế hoạch, mục tiêu sản xuất cao su:

     + Xây dựng cơ cấu giống của Công ty, lập kế hoạch sản xuất, cung cấp cây giống tái canh hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Công ty.
+ Kiểm tra công tác kỹ thuật, BVTV vườn cây định kỳ hàng tháng,

+ Kết hợp Phòng QLCL trong việc quản lý chất lượng nguyên liệu mủ từ vườn cây đến nhà máy.

+ Quản lý hồ sơ, cập nhật biến động diện tích đất đai trên toàn bộ vườn cây của Công ty.

+ Lập kế hoạch cạo tận thu, thanh lý, tái canh hàng năm trên những vườn cây già, năng suất thấp.

+ Xây dựng kế hoạch sản lượng hàng năm.

+ Quản lý công tác sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, phân bón trên vườn cây về số lượng, chất lượng, chủng loại theo quy định của Tập đoàn CNCS Việt Nam.

+ Kết hợp các Phòng Ban tổ chức hội thi BTV cấp Công ty, hội thảo nông nghiệp. Tổ chức tham quan, trao đổi học tập các mô hình sản xuất tiên tiến giữa các đơn vị, triển khai nhân rộng trong sản xuất.

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

1/ Công tác vườn cây giống:

-   Lập kế hoạch sản xuất, cung cấp và sử dụng cây giống cao su theo cơ cấu giống Tập đoàn ban hành.

-   Vườn nhân đưa vào sản xuất hàng năm được Viện NCCS Việt Nam kiểm định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

-   Các giống hiện có:  RRIV106, RRIV107, RRIV 5, RRIV 114, RRIV 124, PB 255, RRIV 209, IRCA 130, RRIV 103, RRIV 1, RRIV 109, RRIC 121, RRIV 115, RRIV 206, RRIV 120.


2/ Công tác tái canh trồng mới và chăm sóc vườn cây KTCB, VC khai thác:

-   Diện tích tái canh hàng năm # 500 ha, đảm bảo thời vụ trồng đúng theo quy định của tập đoàn. Cây giống tự sản xuất đảm bảo số lượng, chất lượng, chủng loại (RRIV 114, RRIV 124, RRIV 209, RRIV 107, RRIV 1, PB 255, RRIV 106, RRIV 103, RRIV 5, IRCA 130)


Hình 2. Công tác tái canh và trồng mới

-   Tổng diện tích chăm sóc cao su KTCB năm 2017 = 3.964,82 ha. Vườn cây được chăm sóc theo QTKT: công tác BVTV, quản lý cỏ dại, bón phân, duy trì thảm phủ họ đậu kết hợp trồng xen cây ngắn ngày được thực hiện ngay từ năm thứ nhất, đảm bảo chất lượng vườn cây đưa vào khai thác đúng thời hạn (6 năm).


-   Diện tích vườn cây khai thác = 9.863,93 ha. Chăm sóc vườn cây đúng QTKT. chuyển đổi chế độ cạo d3 sang d4 nhằm đảm bảo nguồn nhân lực trên vườn cây, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập người công nhân. Công tác BVTV xuyên suốt ngay từ đầu mùa cạo nhằm phát hiện kịp thời, tiết kiệm chi phí, nhân công cho việc phòng trị bệnh. Áp dụng chế độ cạo tận thu trước 3 năm đối với vườn cây già, năng suất thấp. Quản lý việc sử dụng thuốc kích thích mủ đúng nồng độ theo từng đối tượng vườn cây, đảm bảo giữ vững năng lực vườn cây trong suốt chu kỳ khai thác. Công tác kiểm kê, phòng chống cháy được thực hiện cuối năm.


3/ Quy trình kỹ thuật khai thác, quản lý nguyên liệu trên vườn cây:

- Kiểm tra quy trình kỹ thuật khai thác mủ định kỳ hàng tháng.

-   Kết hợp Phòng QLCL kiểm tra, giám sát việc thu hoạch, phân loại, bảo quản, vận chuyển mủ nguyên liệu từ vườn cây về nhà máy nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng mủ. Kiểm tra việc sử dụng hóa chất do Công ty cung cấp để bảo quản nguyên liệu mủ nước.

-   Quản lý nguyên liệu được thực hiện theo TCCS của tập đoàn về bảo quản nguyên liệu mủ cao su.


 


Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra