Đăng nhập
PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

              I. Giới thiệu:

- Tổng số CB CNV: 07 người

Thành tích thi đua:

- Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2005 - Bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước.

- Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc của Tập đoàn CNCS VN

Thông tin lãnh đạo:

 

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

Huỳnh Tấn Siêu

01/01/1964

Trưởng phòng

Kỹ sư giáo dục

0918358725

tansieu@binhlongrubber.vn

Trịnh Xuân Tiến

27/12/1975

Phó phòng

Cử nhân luật

0918845327

tienkhdt@binhlongrubber.vn

    SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG


        Phòng Kế Hoạch Đầu Tư:

a. Vị trí – chức năng:

Phòng Kê Hoạch Đầu Tư là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

Có chức năng tham mưu cho Ban lãnh Công ty thực hiện quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực có liên quan đến việc đầu tư và xây dựng cơ bản theo thẩm quyền của Công ty.

b. Nhiệm vụ và Quyền hạn:

- Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, trung hạn và hằng năm của Công ty đố với các lĩnh vực liên quan đến sản xuất kính doanh cao su tự nhiên của Công ty.

- Thực hiện công tác kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, đồng thời thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác kế hoạch hàng quý, 6 tháng, năm, 5 năm cho Lãnh đạo.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trình lãnh đạo Công ty và các cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng thời tổng hợp báo cáo tiêu đề thực hiện kế hoạch.

- Phân bổ kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản cho các đơn vị theo từng công trình và tại thời điểm cụ thề đảm bảo yêu cầu sản xuất tại đơn vị.

- Xây dựng chiến lược đầu tư xây dựng trong và ngoài Công ty đảm bảo mục tiêu ổn định lâu dài và hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện, quản lý điều hành công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành.

- Tổng hợp kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất đảm bảo đúng số lượng, chất lượng và kịp thời.

- Chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan để kiểm tra xem xét các dự án đầu tư, báo cáo theo đúng quy định hiện hành vầ phân cấp quản lý trình Tổng giám đốc.

- Kiểm tra đôn đóc việc thực hiện kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch theo định kỳ, đột xuất.

- Được quyền tạm đình chỉ các hợp đồng xây dựng cơ bản có dấu hiệu vi phạm các thủ tục, quy trình, quy định của ngành và pháp luật Nhà nước, báo cáo đề xuất Tổng giám đốc xử lý.

- Chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quan  thực hiện lập thủ tục trình xử lý bán cao su thanh lý theo đúng quy định của Nhà nước và Tập đoàn, sau khi có quyết định thanh lý cao su thanh lý của Tập đoàn.

- Chủ trỉ phối hợp với các phòng ban có liên quan cân đồi vốn đầu tư xây dựng cơ bản và phối hợp phòng Tài Chính Kế Toán thực hiện việc vay vốn để đầu tư. Cùng với các phòng ban có liên quan theo dõi quá trình giải ngân nguồn vốn đầu tư các công trình cả trong và ngoài ngành theo đúng tiến trình thực hiện dự án, thực hiện việc kiểm tra công tác vốn đầu tư theo đúng chủ trương của Tổng giám đốc Công ty.

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công 

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra