Đăng nhập
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

I. Giới thiệu

- Tổng số CB CNV: 54 người 

Thành tích thi đua:

- Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2006

Thông tin lãnh đạo: 

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

Nguyễn Hoàng Nhân

20/10/1973

Phó Phòng

Cử nhân QTKD

0986340222

hoangnhan@binhlongrubber.vn

Nguyễn Thị Lê Ngọc

20/09/1968

Phó phòng

Cử nhân kinh tế

 

lengoc@binhlongrubber.vn

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

II. Vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn:

a/ Vị trí – chức năng

- Phòng Hành chính - Quản trị là Phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Công ty TNHH-  MTV Cao su Bình Long.

- Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh dao Công ty quản lý vê công tác Hành chính Quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

b/ Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch của Công ty và theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn việc thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

- Thu thập, xử lý, quản lý và tổ chức sử dụng thông tin để tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong toàn Công ty; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện phục vụ sự chỉ đạo và điều hành của ban lãnh đạo Công ty.

- Soạn thảo các văn bản cho Ban lãnh đạo Công ty và chịu trách nhiệm về tính pháp lý, kỹ thuật soạn thảo của cơ quan ban hành.

- Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, quản lý văn bản trong cơ quan và những văn bản từ bên ngoài gửi đến, giúp ban lãnh đạo Công ty theo giỏi giải quyết văn bản theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tổ chức giao tiếp đối nội, đối ngoại, trong công tác thư từ tiếp dân, giữ vai trò là chiếc cầu nối Công ty, tổ chức mình với cơ quan, tổ chức khác cũng như với nhân dân nói chung.

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, công tác thi đua tuyên truyền văn thể, công tác VHVN- TDTT; công tác bảo vệ ANTT-PCCC; công tác y tế, bảo vệ sức khỏe, tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị, khánh tiết, thực hiện công tác lễ tân một cách khoa học và văn minh.

- Lập kế hoạch tài chính, xây dựng các định mức, dự toán chi phí văn phòng hằng năm, hằng quý, dự kiến phân phối hạn mức kinh phí văn phòng cho các phòng, ban và các đơn vị cơ sở phù hợp với tình hình tì chính của đơn vị. Thực hiện công tác thanh quyết toán chi tiêu nghiệp vụ theo quy định Công ty.

- Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị; xây dựng cơ bản, sửa chữa quản lý cơ sở vật chất, kỷ thuật, phương tiện làm việc của Công ty; đảm bảo các yêu cầu hậu cần cho hoạt động và công tác của Công ty.

- Thường xuyên kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ công chức văn phòng, từng bước hiện đại hóa công tác hành chính- văn phòng; chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ văn phòng cho các Phòng cấp dưới khi cần thiết…. và thực hiện các nhiệm vụ khác của ban lãnh đạo Công ty giao.

- Thừa lệnh Tổng giám đốc ký các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ hành chánh quản trị đối với các đơn vị cơ sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công.

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra